tumblr stats
     
  Anasayfa         Hakkımızda        Mevzuat        Bültenler         Basın     İletişim  
 
         Diyabetik Gıda
         Fonksiyonel Gıda
         Tanımlar
         Sık Sorulan Sorular

DİYABETİK VE FONKSİYONEL GIDA ÜRETİCİLERİ   DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  1–Derneğin adı “Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda Üreticileri Derneği”dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  2–Derneğin merkezi İstanbul ilidir.

DERNEĞİN AMACI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  3–Derneğin amacı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda sektörünün temsilcileri olan Sanayicilerini ve hammadde üreticilerini bir çatı altında toplayarak, aralarındaki mesleki dayanışma, yardımlaşma ve iş birliğini geliştirmek, bilgi alış verişinde bulunmak. Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda Üreticilerinin   son tüketiciler ile iletişim içinde bulunmak suretiyle bilgi edinmelerine, ürünleri tanıma ve kullanmalarında üretici ve tüketici bilinçlendirilmesinde yardımcı olmak. Sınaî, ticari ve sosyo – ekonomik ilerlemeye yönelik bilgi, teknoloji ve sermaye koordinasyonunu sağlamak ve öncelikli olarak ancak sınırlı olmamak kaydı ile Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda sektörünün daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  4–Dernek yukarıda belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda şu çalışmaları yapar:

4-1.Türkiye ekonomisini geliştirmek ve Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda sanayicilerini, bu konuda uzman meslek, bilim ve iş adamlarını bir araya getirerek, ülke ekonomisine faydalı çalışmalarda bulunmak için örgütler.

4-2.Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda Üretiminde kullanılan ham maddeler, katkı maddeleri ve yardımcı maddeler ile ilgili ulusal ve uluslararası  faaliyetleri, gelişmeleri ve yasal mevzuatı izler, bu konularda üyeleri bilgilendirir, üyelerinin ve temsil ettikleri kuruluşların yasal mevzuata uyumları için yönlendirici olur.

4-3.Serbest piyasa şartlarına uygun olarak sanayicilerin ülke ekonomisinin gelişmesinde faaliyet göstermelerini teşvik eder.

4-4.Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda Üreticilerinin karşılaştıkları sorunların, Bakanlıklar ve bağlı teşkilatları üniversiteler, enstitüler, laboratuvarlar, ve diğer özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim sağlayıp işbirliği yaparak üyelerin ve kuruluşlarının hak ve menfaatlerinin yasal ve bilimsel veriler çerçevesinde korunmasında, ülkemizdeki gıda üretim standartlarının AB yasalarına uyum sağlamasında, üretim maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesinde ve kişi başına düşen tüketim miktarının gelişmiş ülkeler seviyelerine çıkarılmasında, ürünlerin ve hammaddelerin hijyenik ortamlarda temin edilmesinde çıkan sorunların çözümlenmesinde ve bu sorunlarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin  sağlanmasında, yüksek standartlarda üretim yapan sanayi yatırımlarının artmasını sağlamak için çalışmalar yapılmasında öncülük eder.

4-5.Diyabetik ve Fonksiyonel Gıdalar ve ilgili yan ürünler piyasasının düzenli, güvenilir ve istikrarlı bir şekilde gelişmesine yönelik çalışmalar yapar. Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması için her türlü medyadan faydalanır, toplantılar, seminerler, kurslar, konferanslar, kongreler, basın toplantıları düzenler, bülten, dergi veya yayın organlarının basım ve dağıtımını yapar.

4-6.Sektörde faaliyette bulunup, yasal olmayan yöntemlerle haksız rekabette bulunan kişi ve kuruluşlara karşı üyelerinin ve temsil ettikleri kuruluşlarının hak ve menfaatlerini korur.

4-7.Üyelerinin ithalat ve ihracatla ilgili faaliyetlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapar, ithalat ve ihracatta engel teşkil eden sorunların aşılması için gerekli girişimlerde bulunur, kullanılan ham maddelerin, katkı maddelerinin veya mamullerin ihracat ve ithalatının kotaya tabi tutulması halinde düzenleyici ve yönlendirici çalışmalarda bulunur.

4-8.Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda Üretiminin yapısını, mevcut durumunu ortaya koyarak, çalışan üretim tesislerinin ve müştemilatının envanter ve kapasite çalışmalarını yaparak sektörle ilgili bilgi bankası oluşturur.

4-9.Üyelerinin mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla, yurt içi ve yurt dışında inceleme gezileri, fuar, sergi, seminer ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirir veya başka  bir dernek, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek bu tür organizasyonlara katılmak, iş birliği yapmak hususunda  üyelerini bilgilendirir. Söz konusu faaliyetlerle ilgili olarak Onur belgesi, sertifika ve benzeri teşvik edici belgeler verir. Tüzük’te gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere ilgili Bakanlıklardan izin almak kaydıyla Uluslararası ilişkilerde bulunabilir ve mesleki kuruluşlarla iletişim sağlar, yurt dışında kurulmuş derneklere üye olabilir ve yurt dışı piyasaları hakkında araştırmalar yapar.

4-10.Dernek amacına uygun olarak, personel istihdam eder, demirbaş ve gayrimenkul edinebilir. Bu gayrimenkuller üzerinde Dernek lehine her nevi irtifak, kira, şufa, ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin ve fek edebilir, alacaklarının ve menfaatlerinin korunması amacıyla ipotek alır  veya ipotek kaldırır.

 4-11.Aynı amaçlı dernekleri bir araya getirerek federasyon kurabilir veya kurulmuş olan bir federasyona katılabilir veya ayrılabilir.

4-12.Gerek duyulduğunda danışmanlık hizmetleri alır veya talep halinde danışmanlık  veya bilirkişilik hizmetleri verir.

4-13.Dernek, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanır. Anayasada belirtilen Cumhuriyet’in temel niteliklerine ve 174. maddede sıralanan inkılap kanunlarının korunması hükümlerine aykırı, Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu mahiyette, suç işlemeye, ayaklanmaya, isyana teşvik edici, Devletin gizli belgelerini açıklamaya, Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini ve çalışmalarını küçük düşürücü ve kötüleyici ve başkalarının şöhret ve haklarını, özel ve aile hayatlarına tecavüz etme amacına yönelik bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapamaz ve destekleyemez.

4-14.Yurt dışında kurulmuş, Diyabetik ve Fonksiyonel Gıdalar konusunda faaliyette bulunan dernek veya kuruluşlara katılabilir.

 DERNEK KURUCULARI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  5–Derneğin kurucu üyeleri ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları ve ikametgâhları tüzüğün sonunda liste halinde belirtilmiştir.

 ÜYELİK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  6–Derneğe üye olabilmek için aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması ve belirtilen niteliklere sahip olunması gereklidir.

6-1. 18 yaşını bitirmiş,

6-2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan tacir gerçek kişiler,

6-3. Toplum içinde iyi tanınan ve sosyal yaşamı düzenli,

6-4. Genel veya Özel af yasalarından faydalanmış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma, bu eylemleri tahrik ve teşvik  suçlarından biriyle mahkum olmamış,

*Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının 1.babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkûm olmamış,

*Türk Ceza Kanunu’nun 312.Maddesinin ikinci fıkrasında yazılı; halka sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçlarıyla, Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını, veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek suçlarından, ayni kanunun 316, 317 ve 318.inci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olmamış,

*Türk Ceza Kanunu’nun 536.maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiilleri; aynı kanunun 537.maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olmamış,

6-5. Her hangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olmamış durumda olanlar,

6-6. Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda Üretimi konusunda en az bir yıldır ticari ve sınai faaliyette bulunmaları veya bu  faaliyetlerde bulunan şirketin ortağı, Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdürü olmaları veya en üst düzeyde yönetici konumunda görev almaları veya şirket Yönetim Kurulu tarafından süreli olarak yazılı bir kararla temsilci olarak atanmaları,

6-7. Sahibi, ortağı, yetkili temsilcisi olduğu şirket; Bakanlıkların ve Yerel Yönetimlerin  tarif ettiği veya ruhsatlandırdığı nitelikteki bir üretim tesisine sahip, tesis ve ürünleri için ilgili resmi makamlardan geçerli izinleri almış, şirket unvanı ve kuruluş sözleşmesindeki faaliyet alanları derneğin amacına uygun olan, üretim anlayışı olarak GMP (iyi üretim uygulamaları) prensiplerini benimsemiş, araştırma ve geliştirmeye öncelik veren, toplam kalite ve kalite güvencesi yöntemlerini ilke edinmiş, HACCP ve ISO 9001 belgelerine sahip veya söz konusu belgelere haiz olmak için gerekli danışmanlık ve belgelendirme sözleşmelerini imzalamış, tüketici sağlığına önem veren bir anlayışta bulunmak, sanayi kuruluşlarının en az 10 kişi istihdam etme, ön koşullarına havi olmaları halinde;

6-8. Biri Dernek Yönetim Kurulu Üyesi, toplam üç asil üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formunun doldurularak, dört adet renkli vesikalık fotoğraf, iki adet ikametgah belgesi, iki adet nüfus cüzdanı sureti ve bir adet Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıkası olmadığına dair belge ile üyelik müracaatı yapılır.  

* Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibine red gerekçesi açıklanmaz.

 ÜYELİK TÜRLERİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  7–Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda Üreticileri Derneği’nin Asil ve Onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

7-1. Asil Üyeler; Dernek tüzüğündeki amaç ve faaliyetleri benimseyen ve tüzük hükümleri ile üyelik koşullarına uyan üyelerdir.

7-2. Onursal Üyeler; Dernek tüzüğüne göre Asil Üyelik vasfına haiz olmayan fakat Derneğe maddi ve manevi yararları dokunabilecek, memuriyet, makamı ve sektöre hizmetleri itibariyle derneğe katkı sağlayabilecek, sektörde tanınan ve duayen sıfatına sahip, şahıs ve vasıfları Yönetim Kurulunca tespit olunan kişilerdir. Onursal Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına öneri getirebilir, Genel Kurula katılabilirler ve Genel Kurulda söz alma hakkına sahiptirler, ancak oy kullanamazlar. Genel Kurul üyeleri çizelgesinde gösterilemezler ve toplantı yeter sayısının hesaplanmasında göz önünde tutulamazlar. Dernek organlarına seçilemezler ve aidat ödeme  zorunlulukları yoktur.

 ÜYELİK HAKLARI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  8-Dernek Üyelerinin hakları aşağıda belirtilmiştir.

8-1. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz.

8-2. Üyenin sahibi, ortağı veya yetkili temsilcisi olduğu kuruluştan ayrılması halinde, yine  Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda Üretimi  ile sektör içinde  iş kurması, ortak olması veya yönetici sıfatıyla çalışmaya başlaması  ve bu durumunu belgelemesi, statüsünü Dernek Yönetim Kurulu’nun onaylaması halinde üyeliği devam eder.

8-3. Üyeler diledikleri zaman  istifa edebilirler, Bunun için, bu üyelerin arzularını bir yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri ve varsa birikmiş aidat borçlarını ödemeleri gereklidir.

8-4. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir; üye eşitliğini kısıtlayıcı ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz. Asli üyeler, Genel Kurula katılma, oy kullanma, yönetim organlarını seçme ve seçilme haklarına sahiptir.

8-5. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişi üyeler yasal temsilcileri aracılığı ile oy kullanırlar.

 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  9–Üyeliğin son bulması aşağıdaki gibi gerçekleşebilir.

9-1. İstifa ile üyeliğin son bulması; Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten ayrılmak isteyen üye Yönetim Kuruluna yazılı müracaatta bulunarak Dernekten istifa edebilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış olur. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş olan borçlarını sona erdirmez.

9-2. İşi bırakma nedeniyle üyeliğin son bulması; Sektörde tüzel kişiliğin  yetkili temsilcisi olarak üye olan kişinin, her hangi bir şekilde kuruluşundan ayrılması durumunda bu kişinin üyeliğine Yönetim Kurulu Kararıyla son verilir. Adı geçen kuruluş en geç 3 ay içerisinde ayrılan kişinin yerine yeni üye adayını derneğe bildirir. Aksi takdirde kuruluş temsilcisinin üyeliği sona erer. Ancak 8–2 maddesindeki şartların en geç üç ay içerisinde gerçekleşmesi durumunda hakları saklı kalır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  10–Her hangi bir üyenin üyelikten çıkartılmasına aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu Karar verebilir.

10-1. Tüzüğün 6. Maddesinin (6-4) ve  (6-5) bentlerinde belirtilen şekilde mahkum olmak,

10-2. Fikirlerini özgürce beyan etmenin dışında derneğin onur ve saygınlığına zarar verici söylemlerde veya hareketlerde bulunmak,

10-3. En az bir yıllık üyelik aidatını, yazılı tebligat yapılmasına rağmen ödememek,

10-4. Derneğin amaçlarına aykırı hareket etmek, Genel Kurul Kararlarına uymamak,

10-5. Gıda kodeksi’ne aykırı olarak tüketicilere sağlıksız, ürünler ürettiğinden dolayı ilgili resmi makamlarca birden fazla kapatma veya üretimi durdurma cezası almak,

10-6. Üyeler arasında, objektif kurallar ve Dernek Tüzüğü’ne aykırı bir biçimde ahenk bozucu hareketlerde bulunmak,

10-7. Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmiş olmak,

Üyelik kaydı, üç üyenin yazılı teklifine istinaden Yönetim Kurulu Kararıyla silinir. Üyenin, sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmediği gerekçesine dayanarak, Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır. Üye itirazını, üyeliğinin sona erdiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde  Yönetim Kuruluna yapar. İtiraz, ilk Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır, bu karar kesindir. Süresinde itiraz edilmemesi ve Genel Kurulda itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

 DERNEĞİN ORGANLARI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  11–Derneğin organları şunlardır;

11-1. Genel Kurul

11-2. Yönetim Kurulu

11-3. Denetim Kurulu

 GENEL KURUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  12–Genel Kurul Derneğe kayıtlı asil üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder ve derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul toplantısı için her türlü hazırlık Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI ve YERİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  13–Genel Kurul 2 yılda bir Şubat ayı içerisinde OLAĞAN olarak  ve Yönetim Kurulunun oybirliği veya Denetleme Kurulunun 2/3 çoğunluğu yahut dernek üyelerinin  1/5 ‘inin yazılı isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya üyelerin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu  veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

 ÇAĞRI USULÜ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  14-Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 Toplantının çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULA KATILMA HAKKI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde 15–Genel Kurula katılmak için, üyelerin Derneğe aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 TOPLANTI YETER SAYISI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  16–Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzüğün değiştirilmesi veya Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiyesi hususlarının görüşülebilmesi için üyelerin üçte iki çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  17–Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan vekili  ile Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması Divan Başkalığına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

 TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK  KONULAR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  18–Genel Kurul toplantısında  yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından  görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların  gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV ve  YETKİLERİ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  19–Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

19-1. Dernek organlarının seçilmesi,

19-2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

19-3.Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

19-4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

19-5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

19-6. Derneğin kurulmuş veya kurulacak olan sektörle ilgili herhangi bir federasyona katılması veya ayrılması,

19-7. Katılma kararı alınan federasyonun tüzüğüne göre; istenen sayıda baş temsilci ve temsilcilerin seçilmesi, 

19-8. Derneğin uluslararası  faaliyette bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

19-9. Derneğin feshi ve tasfiyesi hakkında karar verilmesi,

19-10. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

19-11. Yeni çalışma yılı ve dönemi için direktifler verilmesi ve tavsiyelerde bulunulması,

19-12. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde şubeler açılmasına karar verilmesi,

19-13. Yönetim ve Denetim Kurullarının üyelerinin seçilmesi,

19-14. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda, Derneğin amaçları dahilinde taşınmaz mallarının üçüncü kişilere kiraya verilmesi veya bila bedel kullandırılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

19-15. Dernek amaçlarına ulaşabilmek için gerektiğinde dernek ticari işletmesi ve/veya vakıf kurulması veya kurulmuş vakıflara iştirak edilmesi,

 OY KULLANMA ve KARAR ALMA  USUL ve ŞEKİLLERİ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  20–Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Tüzük’te belirlenen durumlar dışında oyların nasıl belirleneceğine Genel Kurul Divan Başkanlığı karar verir. Toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu, alınacak kararı belirler.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  21–Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Dernek Asli üyeleri arasından, iki yıl için gizli oyla seçeceği yedi Asil ve yedi Yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu ilk oturumunda kendi içinde yapacağı bir seçimle Yönetim Kurulu Başkanı’nı, Başkan Yardımcısını ve Sayman Üye’yi seçer. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğin de başkanıdır. Derneği yurt içinde ve dışında Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu’nun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye temsilci gönderemez ve başka bir üyeyi vekil tayin etmek suretiyle oyunu kullanamaz.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI ZAMANI VE USULÜ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde 22-1. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Müteakip toplantının yapılacağı yer, gün ve saat bir evvelki  toplantıda tespit edilir. Üst üste üç defa mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan üye Yönetim Kurulunun kararı ile görevden ayrılmış sayılır.

22-2. Yönetim Kurulu, Dernek ikametgahında veya dilediği başka bir yerde önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu iki sayılır.

22-3. Kurul görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde Başkan Vekili yönetir. Tutanaklar üyeler tarafından imzalanarak usulüne uygun olarak saklanır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde 23-1.Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine, ilk sıradan başlayarak yedek üyeler çağrılır.

23-2. Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine geçen yedek üyelerin de ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu yapmakla görevlendirir.

 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------

Madde 24-1.Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

24-1. Genel Kurul Kararlarını uygulamak,

24-2. Derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun her türlü faaliyetlerde bulunmak,

24-3. Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve mesleki hususlarda temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

24-4. Gerek gördüğü takdirde Dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirmek,

24-5. Genel Kurul kararı ile açılmasına karar verilen şube ve/veya şubeler ile ilgili olarak en az üç kişiye şube kurucu sıfatı ile yetki vermek,

24-6. Genel Kurul gündemini hazırlar, Genel Kurul için gerekli işlemleri tamamlar, Genel Kurulu toplantıya çağırır,

24-7. Derneğin Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar,

24-8. Dernekler Kanunu’na ve Dernek amaçlarına uygun yatırımlarda bulunur,

24-9. Gerektiğinde Genel Sekreter’i tayin eder, çalışma şartlarını ile görev ve yetkilerini tespit eder.

24-10. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

24-11. Dernek Başkanının bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Dernek Başkanına vekalet eder.

24-12. Sayman Üye Dernek gelirlerini tahsil eder, giderleri düzenler ve yasal gerekçelere göre yürütür. Gelir ve giderlerden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

24-13. Kendilerinden istendiği takdirde, üyelerde Yönetim Kurulu Toplantısına katılabilir, Yönetim Kurulu’nca verilecek görevleri yerine getirerek, derneğin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunurlar.

24-14. Dernek çalışmalarını üyelere duyurur. Dernek faaliyetleri için gerekli sayıda personeli göreve alır veya görevlerini sona erdirir. 

24-15. Üyelerin iş hayatında karşılaştıkları sorunların önlenmesine, Diyabetik ve fonksiyonel gıdalara ilişkin sektörün gelişmesini güçleştiren mevzuat usullerinin üyeler lehine neticelendirilmesine çalışır, Bakanlıklar ve teşkilatları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ihtilafların ve işlemlerin üyeler lehine takibini yapar, lobi çalışmalarında bulunur, mesleki, ticari ve sınai ahlakın korunmasına rehberlik eder.  

24-16. Üyelik için başvuruda bulunanların derneğe üye olarak katılmasına uygun olup olmadığına karar verir.

DERNEĞİN  DENETİMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  25–Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç Asil ve üç yedek üyeden kurulur. Asil üyeler Genel Kurulu takiben ilk toplantılarında bir Başkan seçerler. Görev süresi iki yıldır.

 

DENETLEME KURULU’NUN  GÖREVLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  26–Denetleme Kurulu’nun görevleri şunlardır:

26-1. Denetleme kurulu tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik eder.

26-2. Genel Kurul adına en geç altı ayda bir Derneğin yönetim ve hesap işlerini denetler, ara denetim rapor ve görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir ve gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama ister.

26-3. Derneğin hesap bilançosunu inceler.

26-4. Derneğe ait denetleme raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar.

26-5. Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır.

 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  27–Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin Ad ve Soyadları, Baba Adları, Doğum Yeri ve Tarihleri, Meslekleri ve İkametgâhlarını Genel Kurul Toplantısı Tutanakları ile birlikte mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

AİDAT MİKTARLARI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  28–Dernek üyeleri Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat olmak üzere iki tür aidat öderler. Giriş aidatı, üyeliğe kabul edildikten sonra iki taksitte ödenir. Üye, yılık aidat miktarının tamamını en geç her takvim yılının dördüncü ayı içerisinde ödemekle yükümlüdür. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat miktarlarını her yıl için belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  29–Derneğin Gelirleri;

29-1. Üye olacakların bir defaya mahsus olmak üzere verdikleri giriş aidatı, yıllık üyelik aidatları ve katılma payları,

29-2. Bağışlar ve yardımlar,

29-3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen temsil, konser, yarışma, seminer ve konferans, sergi ve fuar gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

29-4. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığı, tesis, işletme ve kuruluşlarından elde edilecek gelirler,

29-5. Yardım Toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

 

DEFTER ve KAYITLAR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  30–Dernek işletme hesabına göre defter tutar. Derneğin işletme hesabına göre tutacağı defterler aşağıdaki gibidir.

30-1. Üye kayıt defteri,

30-2. Karar defteri,

30-3. İşletme hesabı defteri,

30-4. Gelen ve giden evrak defteri

30-5. Demirbaş defteri

30-6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri

30-7. Derneğin yıllık gelirinin yasada belirtilen üst sınırı aşması halinde bilanço hesabına göre defter tutar. Bilanço esasına geçilmesi halinde derneğin tutacağı defterler aşağıdaki gibidir.

30-8. Üye kayıt defteri,

30-9. Karar defteri,

30-10. Yevmiye defteri,

30-11. Büyük Defter,

30-12. Envanter defteri,

30-13. Alıntı Belgesi Kayıt Defteri,

30-14. Evrak Kayıt Defteri

Bu maddede sayılan, tutulması zorunlu olan defterler il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

İLZAM YETKİSİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde 31-Dernek, Başkan ve bir Yönetim Kurulu üyesinin müşterek imzaları ile ilzam olunur.

MESLEKİ DAYANIŞMA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde 32-İş kolunun ortak menfaat ve ihtiyaçları göz önünde tutularak, Dernek organlarınca usulüne uygun olarak alınacak, üyelerin birlik ve dayanışması ya da mesleki ahlak kuralları ile ilgili kararlara ve yasal davranışlara, üyeler uymak zorundadır.

 

 GELİR ve GİDERLERDE USUL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  33–Dernek gelirleri, alındı belgesiyle toplanır ve giderleri harcama belgesiyle yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel yasalarla gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı Belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri, Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir. Bu tescil bir yıl geçerlidir. Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

 DERNEĞİN  İÇ DENETİMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  34–Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğüne göre  Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek tüzüğü’nde,”Dernek Tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterince açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle, Dernek Organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yönetmelikler çıkarılır.

 TEBLİGAT USUL ve ŞEKLİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  35–Üyelerin tebligat adresi, üyelik başvurusunda gösterdiği adrestir. Her türlü tebligat bu adrese yapılır. Adres değişikliği olduğu takdirde, üyelerin yeni adreslerini yazılı olarak Derneğe bildirmesi gerekmektedir. Üyeye tebligat yapılamayan hallerde keyfiyet, on gün süre ile  Dernek ilan tahtasına asılır. Bu sürenin son günü tebligat tarihi olarak kabul edilir. İlanın askı ve indirilmesi bir tutanakla tespit edilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  36–Tüzük hükümleri, Yönetim kurulunun önerisi ile Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemine konulmak koşulu ile tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

FESİH ve TASFİYE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde  37– Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Derneğin feshi ve tasfiyesi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük Mülki Amirliğe yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin tüm varlığı, varsa borçları ödendikten sonra, aynı amaca hizmet eden bir başka derneğe, bulunmadığı takdirde benzer amaçlara hizmet eden başka bir derneğe devir kararı da alınır. Tasfiye ve intikal mahallin en büyük Mülki Amirliği’nin emirleri doğrultusunda yapılır.

TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde            38–Dernek Tüzüğü’nde açıklık bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

 

DERNEK KURUCULARI

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba ve Ana Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Tabiiyeti

Cinsiyeti

Eğitimi

Mesleği

YERLEŞİM YERİ

1

ALİ ÜLKER

493002243588

BURHANETTİN VOLKAN-AHSEN

İSTANBUL/ 12.01.1969

T.C

E

YÜKSEK OKUL

YÖNETİCİ

Çilehane yolu sok.çamkent sitesino:25/0 Bulgurlu / ÜSK.-İST

2

MEHMET TÜTÜNCÜ

26416895382

MAHMUT/AYŞE

ANKARA/

12.11.1958

T.C

E

YÜKSEK OKUL

YÖNETİCİ

Şemsettin Günaltay CaddesiOsmanlı SitesiB Blok  No: 213/15 Erenköy/Kadıköy/İSTANBUL

3

ALİ ULVİ AKYÜREK

31489019634

İSMAİL/ SENİHA

SIVAS / 06.11.1962

T.C

E

YÜKSEK OKUL

YÖNETİCİ

Göl mah.Pelit sok.17-29 sapanca/Sakarya

4

FERYAL MENEMENLİ

35674758308

MEHMET SEMİH/ AYŞE MELİKE

ANKARA / 29.07.1954

T.C

K

YÜKSEK OKUL

YÖNETİCİ

Acarkent sit. 13 sok.1/ A-54 soğuksu mah.BEYKOZ/ İST.

5

AHMET KARABULUT

23350964204

NASUH / ELİF

KARAKÖY /24.02.1954

T.C

E

YÜKSEK OKUL

YÖNETİCİ

Şemsettin Günaltay Cad.no:248 ahmet bey apt. sahrayıcedit/Kadıköy/İST

6

İRFAN DEMİRYOL

33283819502

MEHMET FETHİ/ NADİDE

SİVAS / 27.11.1953

T.C

E

YÜKSEK OKUL

YÖNETİCİ

İnkılap Mah.küçüksu cad.harput sok.AntriumResidence  3.blokno:3d:76 Ümraniye/ İST.

7

BEGÜM MUTUŞ

18349149762

MEHMET ORHAN/VASFİYE

ADANA / 15.11.1976

T.C

K

YÜKSEK OKUL

YÖNETİCİ

Osman Zeki Üngör sok.Selim Tunca Apt. no:8 Moda/kadıköyIST.

8

ZEKİ ZİYA SÖZEN

51649270712

AHMET MUHTAR/CAVİDE

HARMANCIK/ 06.01.1956

T.C

E

YÜKSEK OKUL

YÖNETİCİ

Cemil topuzlu cad.park sit.no:76-1cadde bostan-kadıköy /İST