tumblr stats
     
  Anasayfa         Hakkımızda        Mevzuat        Bültenler         Basın     İletişim  
 
         Diyabetik Gıda
         Fonksiyonel Gıda
         Tanımlar
         Sık Sorulan Sorular

Sağlık Bakanlığı, diyabet de dâhil olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıklar ve komplikasyonlarından kaynaklanan mortalite ve hastalık yükünü kontrol altına alma amaçlı çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. Bu hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele stratejileri belirlenmekte ve bu planlar paralelinde hedefe yönelik etkili faaliyetler yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bakanlık bu mücadele süreçlerini Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önerileri paralelinde ülke kalkınma planları kapsamında ele almakta ve çok sektörlü mücadele kavramına büyük önem vermektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın diyabetle mücadelede stratejik bir yaklaşım geliştirme ve bunu yürütme hedefi, Bakanlığın “Stratejik Plan 2010-2014” ve “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında kronik hastalıklarla mücadelede önemli bir yer tutmaktadır.

Ülkemizin diyabetle mücadele alanındaki stratejik yaklaşımı, ilk kez 1992 yılında St. Vincent Deklarasyonu’nun imzalanmasının ardından başlatılmış ve 1994’te başlatılan “Ulusal Diyabet Programı” geliştirme çalışması 1996’da programın uygulamaya konması ile sürmüştür. Daha sonra buna hipertansiyon ve obezite programları da eklenerek 2003 yılından itibaren “Ulusal Diyabet-Obezite-Hipertansiyon Kontrol Programı” olarak devam ettirilmiştir.

Diyabetin tahminlerin üstünde bir yükselme kaydeden sıklıkları karşısında gerek duyulan güncel bir diyabet, risk faktörleri ve komplikasyonları ile mücadele stratejisi geliştirme çalışması, 2009 yılının ilk çeyreğinde “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı Hazırlama Çalışmaları” adıyla başlatılmıştır.

“Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı 2011-2014” hazırlanmış, son çalışmaları tamamlanmış ve basımı yapılmıştır.


Planın amaçları:


1. Diyabetin önlenmesi,
2. Diyabetin etkin tedavisinin sağlanması,
3. Diyabetiklerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
4. Çocukluk çağına özel yaklaşımlar geliştirilmesi,
5. Diyabet yönetimine destek olanların (veri yönetimi, maliyet-etkililik, iş gücü planlama, hizmet içi eğitim gibi) güçlendirilmesidir.

Sağlık Bakanlığı’nın “Kronik Hastalıkları Kontrol Programı” çerçevesinde Diyabet, Hipertansiyon ve Obezite Merkezleri için Bartın, Aksaray, Balıkesir, Edirne, Erzincan, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Van, İçel ve Kırıkkale pilot uygulama illeri olarak seçilmiş, bu merkezlerde hasta tanı, tedavi ve eğitim çalışmalarına başlanmıştır. 4 ilde de “Diyabet, Hipertansiyon ve Obezite Merkezi” kurulması planlanmaktadır. 282 hekim, 330 hemşire, 3 diyetisyen, 185 ebe diyabet, hipertansiyon ve obezite konusunda eğitim görmüştür. Ayrıca hastane enfeksiyonlarına bağlı morbidite, mortalite ve artan tedavi maliyeti nedeniyle hastanelerde enfeksiyon kontrol stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması amacıyla “Enfeksiyon Komitesi” oluşturulmuştur. Bu Komite, gerekli mevzuatı oluşturmak amacıyla Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönergesi hazırlama çalışmalarına başlamıştır.

Obezitenin görülme sıklığı,tüm dünyada son yıllarda giderek artmaktadır. Obezite ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi ve hareketli yaşam biçiminin benimsenmesi konusunda çeşitli programlar geliştirerek öncülük etmekte ve dünyadaki birçok ülke tarafından bu çabalar farklı strateji ve eylem planları şeklinde bireylere ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizin ev sahipliğinde 15-17 Kasım 2006 tarihinde yapılan Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar Toplantısı’nda karar verilerek WHO Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Danzon ve Avrupalı Bakanlar adına Sağlık Bakanımızca imzalanan “Avrupa Obezite ile Mücadele Belgesi” bu konuda tüm ülkelere yol gösterici olmuştur.

Ayrıca ülkemizde görülme sıklığı giderek artan obezitenin önlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı ve diğer Bakanlık kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan, 80 kurum ve kuruluşun katkısı ile yürütülen “Türkiye Obezite (Şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı 2010-2014”, bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası faaliyetlerin güçlendirilmesi amacıyla devam eden bir diğer Bakanlık kontrol programıdır.Program, obeziteyle mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasına yönelik önlemlerin yanı sıra toplumda düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine dair hususları da kapsadığından adı “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” olarak değiştirilerek 28 Eylül 2010 tarih ve 27714 sayılı Resmi Gazetede Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıştır.